ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήματα - Διάρκεια Σπουδών

Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ολοκληρώνεται σε 4 επίπεδα ενώ για κάθε επίπεδο απαιτούνται 120 ώρες.